Czarownice i Czarownica z Benewentu.

Czarownice i Czarownica z Benewentu.

Benewent to miasto położone w Kampanii, które może bardziej niż wszystkie inne otoczone jest aurą tajemniczości.

Dzieje się tak, ponieważ wiąże się z serią wydarzeń, które często sprawiały wrażenie wrogich. W rzeczywistości miasto Benewent w czasach starożytnych miało inną nazwę. Nazywało się “Maleventum”. Dopiero później Maleventum zdołało otrząsnąć się z tego imienia, które dziś mogłoby nam się wydawać złym omenem, stając się tym samym miastem o nazwie Benevento.

Podróż od Maleventum do Benevento

Także dlatego, że w rzeczywistości, jeśli teraz może się wydawać, że taka nazwa może symbolizować coś szkodliwego, Maleventum widzi swoje źródło pochodzenia od korzeni Samnitów, które następnie mieszając się z łaciną dało początek słowu, które prawdopodobnie pochodzi sprzed epoki neolitu. Prawdziwe znaczenie w ogóle nie jest bliskie “złym zdarzeniom”.

Na początku należy również podkreślić powód, dla którego dzik jest symbolem miasta Benewent. Jest to związane z legendą, która dotyczy greckiego bohatera Diomedesa. Ci, którzy przeżyli wojnę trojańską, objęli urząd w mieście Benewent, przynosząc ze sobą nogę słynnego Dzika Calidonian.

Sabaty nad rzeką Sabato (Sobota)

Urok Benewentu potęguje się dzięki swojej sławie jaką zyskało jako “Miasto Czarownic”. W okresie longobardzkim zwyczajowo wykonywano serię pogańskich obrzędów. Rytuały praktykowano w pobliżu brzegów rzeki Sabato.

Prowadzi to do rytuałów Janary, lokalnych kobiet  powiązanych z Księżycem, który wskazywał  im momenty siewu i zbioru.

To były historie ciekawe do opowiadania w świecie ludowym w dawnych czasach, do momentu w którym powstało wiele opowieści i w konsekwencji dużo książek o tej tematyce.

Legend tworzonych wokół tych czarownic jest wiele, ponieważ miały sposób zachowania, który może wydawać się przeciwieństwem tego co normalne!

W tych czasach widywane były w pobliżu rzeki,  śpiewały przyśpiewki bardziej przypominające zaklęcia, tańczyły wokół drzew, zbliżały się do węży i wychodziły z tego bez szwanku. Nawet wychwalanie zabijania zwierząt wydawało się być rytuałem ofiarnym.

Czary z Ripa di Janara.

Ripa di Janara. Tak właśnie nazywano okolicę w pobliżu rzeki, gdzie gromadziły się czarownice, aby tworzyć swoje magiczne rytuały, łącząc się w kręgu wokół starożytnego Noce di Benevento (Orzech z Benewentu).

Wybór tego drzewa odbył się ze względu na fakt, iż drzewo to było wysokie, wiecznie zielone i bardzo piękne, wystarczająco by wzbudzać  olbrzymią ciekawość. Ale nie tylko to, także ze względu na jego właściwości i energię, które wydawały się naprawdę bardzo znaczące i silne.

Podczas rytuału, aby się przygotować,  smarowały niektóre części ciała, cytując zaklęcie: “Maści, maści zabierz mnie do Noce di Benevento. Nad wodą i nad wiatrem, a także nad wszystkimi innymi złymi warunkami pogodowymi ».

Później oddawały się tańcom i rytuałom, w których widać było makabrę. Mówi się nawet, że miały zdolność do informowania i skażania obywateli swoją magią.

Kościół katolicki określił serię tych wydarzeń jako ewidentnie demoniczne rytuały, porównując je do sabatu.

Jest wielu pisarzy którzy, pozwolili oczarować się czarownicom z Benewentu, wzięli oni pióro i rozpoczęli o tym mówić. Dzięki temu można znaleźć wiele książek, które zajmują się tym tematem. Każdy z inną szczyptą wyobraźni … ….każdy z nich chciał zasugerować inną wersję wydarzeń lub faktów.

Magia z lasów

Uroczystości i spotkania towarzyskie młodych dziewcząt zanurzonych w przyrodzie wkrótce ustały a Miasto Czarownic pozostało tylko tajemnicą.

To nie jedyne świadectwo, które pozwala nam sądzić, że Benewent naprawdę jest Miastem Czarownic. W rzeczywistości jednak bardziej realistyczne jest uwzględnienie plemienia Samentesa.

Ci, miłośnicy lasu, uwielbiając naturę i jej piękno, identyfikowali w niej boskiego ducha. Rzeczywiście często widywano ich pochłoniętych w magicznych rytuałach, zabawach i recytowaniu modlitw, a także pieśni ludowych, skierowanych do natury.

Mikstura Benewento:  Likier Czarownica

Miasto Czarownic, rozsławione w całym świecie nie mogło nie mieć wyróżniającej jej mikstury. Cała ta aura pomogła stworzyć śmiercionośną miksturę! Likier Strega di Benevento ( Czarownica z Benewentu). Znany na całym świecie ze swojej wyjątkowości i bardzo dynamicznej historii.

Od połowy roku 1800, mieszanina około siedemdziesięciu ziół, w tym kopru, mięty, szafranu, oczarowała dosłownie wszystkich. Magiczne antidotum, bardziej znane jako środek wspomagający trawienie, jest pijane nie tylko po posiłkach, ale zainspirowało również przepyszne nugaty o nazwie  Czarownica!

Fakt, że przepis na likier i nugaty są sekretne, potwierdza magiczny potencjał mieszkańców z tego obszaru. Tak, ponieważ nawet niektóre uprawiane lub zbierane zioła są zamknięte pod kluczem, aby zapobiec odkryciu magicznego sekretnego składnika.

Wszystko to pomaga stworzyć tajemniczy urok miasta Benewent, bogatego w opowieści, energię i zaklęcia.

Traduttrice Magdalena Ryder

 

**********************************************************************************************************************************************************

 

Benevento è la città, in Campania, che, forse,  più di tutte le altre si avvolge in un alone di mistero.

Questo accade perché legata ad una serie di eventi che spesso l’hanno vista ostile. Infatti la città di Benevento in epoca antica aveva tutt’altro nome. Il suo nome era “Maleventum”. Solo in seguito Maleventum riuscì a scrollarsi da dosso questo nome che a noi oggi sembrava portasse cattivo auspicio diventando così Benevento.

Un viaggio da Maleventum a Benevento

Anche perché in realtà se adesso può sembrare che un nome del genere possa simboleggiare qualcosa di dannoso, Maleventum vede la sua origine da una radice sannita che poi mescolandosi con il latino ha dato vita ad un vocabolo che risale probabilmente a prima dell’età neolitica. Il vero significato non si accosta per nulla alla “malasorte”.

Sulle origini c’è anche da rimarcare il motivo per cui il cinghiale è simbolo della città di Benevento. Si fa risalire alla leggenda che vede coinvolto l’eroe greco Diomede. Questi, superstite della guerra di Troia, si è insediato nella città di Benevento portando con sé in dono la zampa del famoso Cinghiale Calidonio.

I Sabba in riva al fiume Sabato

Benevento continua ad ammantarsi di fascino per la sua fama di “Città delle Streghe”. In epoca longobarda era consuetudine svolgere una serie di riti pagani. I riti erano praticati nei pressi delle rive del fiume Sabato.

Si riconduce questo ai rituali delle Janara, donne terrene collegate alla Luna che suggeriva loro i momenti di semina e di raccolta. Queste erano storie, saporitissime da raccontare nel mondo contadino dell’epoca al punto da formulare tanti racconti e in seguito molti libri in merito.

Le leggende create intorno a queste streghe sono tante perché avevano un modo di comportarsi che può sembrare tutt’altro che normale!

All’epoca erano viste nei pressi del fiume, ed erano solite cantare ritornelli più simili ad incantesimi, ballare intorno agli alberi e avvicinarsi ai serpenti uscendone illese. Anche inneggiare all’uccisione di animali è sembrato un rituale sacrificale.

Gli incantesimi di Ripa di Janara .

Ripa di Janara. Così era chiamata la zona vicina al fiume dove le streghe si radunavano dando vita ai loro rituali magici. Si univano in cerchio intorno all’antico Noce di Benevento.

La scelta di quest’albero era data dal fatto che fosse alto, sempreverde ed esteticamente molto particolare tanto da suscitare una certa curiosita. Ma non solo questo, anche per le sue proprietà e la sua energia che pare fossero davvero molto significative e forti.

Durante il rituale queste usavano ungersi alcune parti del corpo per prepararsi citando l’incantesimo: «Unguento, unguento portami al Noce di Benevento. Sopra l’acqua e sopra il vento e sopra ogni altro maltempo».

Dopo si davano alle danze e ai rituali che le vedevano macabre. Si dice persino che avessero la capacità di rendersi informi e di contaminare così con le loro magie i cittadini.

La chiesa cattolica etichettò questa serie di accaduti come evidenti riti demoniaci, ricollegandoli ai Sabba.

Sono molti gli scrittori che lasciandosi affascinare dalle Streghe di Benevento han preso la penna cominciando a parlarne. Per cui è possibile trovare numerosissimi libri che trattino l’argomento. Ognuno con un pizzico diverso di fantasia… qualcuno invece ha osato suggerire una versione reale dei fatti.

La magia dei boschi

I festeggiamenti e momenti di svago delle fanciulle immerse nella natura ben presto cessarono e della Città delle Streghe rimase solo il mistero.

Non è l’unica testimonianza che fa pensare che Benevento veramente sia la Città delle Streghe. In effetti qualcosa di più plausibile si ha pensando alla tribù Samentes.

Questi, amanti dei boschi, giravano adorando la natura e la sua bellezza individuando in questa lo spirito divino. Infatti erano spesso visti intenti a riti magici, feste sacre e recitare preghiere, nonché canti popolari, rivolti alla natura.

La Pozione di Benevento: il Liquore Strega

La Città delle Streghe per antonomasia in tutto il mondo non poteva non avere una pozione a contraddistinguerla. Tutta quest’aura ha contribuito a creare una pozione micidiale! Il liquore Strega di Benevento. Famoso in tutto il mondo per la sua particolarità e la sua storia legata appunto a tante dinamiche.

Dalla metà del 1800 un miscuglio di circa settanta erbe tra le quali finocchio, menta, zafferano, ha letteralmente incantato tutti. L’antidoto magico, più noto come digestivo, è bevuto non solo dopo i pasti, ma ha ispirato i buonissimi torroncini Strega!

Il fatto che la ricetta del liquore e del torrone siano segrete avvalora le potenzialità magiche degli abitanti del territorio. Si, perché addirittura alcune erbe coltivate o raccolte sono chiuse sotto chiave per evitare che il magico ingrediente segreto venga scoperto.

Tutto questo contribuisce a creare il fascino misterioso della città di Benevento, ricca di storie da raccontare, di energie e di incantesimi.

 

Benevento. Santa Sofia

Strega

Da un articolo di Francesca Shissandra http://www.italiani.it

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...