Magdalena Kmiecik –artysta plastyk

Magdalena Kmienick

 Magdalena Kmiecik –artysta plastyk

Cari lettori, oggi abbiamo il piacere di presentarvi un’artista polacca molto presente e nota per le sue tecniche pittoriche e per la straordinarietà delle sue intuizioni. Ce ne siamo già occupati dopo poco aver attivato questo blog (vedi cronologia degli articoli) in cui abbiamo presentato parte delle sue opere. Oggi, oltre che proporre la sua biografia in lingua polacca e in lingua italiana, voglio dedicarle un’altra pagina in cui parla in modo dettagliato di un suo viaggio in Italia. Proporrò in seguito altre pagine con la bellissima storia delle sue opere e gallerie.

Grazie Magdalena! È un onore averti tra di noi.

La redazione

Urodzona 13.03.1955 roku w Częstochowie.

W 2015 r. uzyskałam  dyplom z   Malarstwa  na Wydziale Sztuki AJD w Częstochowie. W 1979 ukończyłam  studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej .

W ciągłej podróży odkrywana siebie – tworzę inspirowana zmiennością zjawisk natury i zdarzeń zachodzących we współczesnym świecie. Koncentruję się na doznaniach , na detalach życia tuż obok. Swoje projekty realizuję głównie w sztukach wizualnych – performance, malarstwo i fotografia . W prezentacjach performance art  podejmuję tematy zagrożeń i największych plag cywilizacyjnych.

Doświadczenia ze sztuką zawsze były mi bliskie. Choć mój pierwszy zdobyty zawód to inżynier mechanik ze specjalnością obróbki plastycznej metali – to już w czasie studiów tworzyłam artystyczną biżuterię z ceramiki. A wkrótce potem zajmowałam się dziewiarstwem artystycznym i unikatową odzieżą – tworzyłam kolekcje i robiłam prezentacje na otwartych pokazach w galeriach sztuki użytkowej. Studia na Politechnice Częstochowskiej ukończyłam z wyróżnieniem. Techniczne wykształcenie było bardzo pomocne w dalszym rozwoju.

Kiedy pojawił się mój największy życiowy projekt RODZINA – długie lata byłam przede wszystkim matką. Mam trójkę wspaniałych dzieci . Miłość i oddanie rodzinie stały się priorytetem. Żeby być blisko domu i  mieć wpływ na organizację swojego czasu pracy –  otworzyłam własne studio wystroju wnętrz.  Początkowo skupiałam się tylko na aranżacjach kwiatowych – florystyka zajmuje mnie do dziś –  jednak rozwinęłam tę działalność w kierunku projektowania architektury wnętrz. I tak pasja stała się zawodem.

Traumatyczne doświadczenia i niezaspokojony apetyt na życie sprawiły, że podjęłam kolejne studia – tym razem „Malarstwo” na Wydziale Sztuki -Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

Moje malarstwo jak i sztuka performance stały się terapią – często przeniesieniem i przekształceniem bolesnych osobistych doświadczeń w realizowane prace. Ta energia jest często czytelna jako siła dzieła, a jednocześnie jej korzenie czyta się nie do końca dosłownie. Albowiem nie są to realizacje biograficzne. Poszukuję różnych obszarów i kontekstów dla swojej sztuki.

„Nie terroryzmowi”  2014  i  „Nie! Podległa” 2018  –  to największe moje działania artystyczne w przestrzeni publicznej wyrażające stanowisko wobec szerzącego się zła – przemocy, arogancji , brutalności i agresji w społeczeństwach naszego globu. Prezentowałam je m.in. na Festiwalu „Mistrzowie i adepci sztuki performance”- ASP w Katowicach oraz na Festiwalu Kultury Studenckiej w Nowej Rudzie, a także w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.  W wyniku działań  w przestrzeni publicznej powstały też cykle malarstwa akcji – gdzie emocje wybrzmiewają na płótnach kolorem i kompozycją. Kodowanie i abstrahowanie osobistych doswiadczeń zmienia się z intymnego w uniwersalne.

Wypowiadam się także przeciw zagrożeniom ekologicznym –  Moje  prace znalazły się na  wystawie „Stop! Smog!” W Europarlamencie w Brukseli – 2019 – a także na XI Europejskim Kongresie  Gospodarczym w Katowicach i wystawach towarzyszących konferencjom ekologicznym  w kilku  miastach  Ślaska.

Jestem członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza  i  Jurajskiego Fotoklubu. Należę do Grupy Twórców Złota Linia i Międzynarodowej Grupy Artystycznej Atina.

Brałam udział w licznych  zbiorowych i indywidualnych wystawach malarstwa i fotografii a także  w plenerach malarskich i fotograficznych oraz  otwartych akcjach społecznych promujących sztukę.

Nie mogę nie wspomnieć o znaczeniu muzyki w moim życiu. Jestem jej wielką pasjonatką – ukończyłam Szkołę Muzyczną Igo stopnia i ponad 30 lat śpiewałam w chórach, z którymi wiele koncertowałam i podróżowałam po świecie.  Uczestniczyłam w wielu Festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Byłam solistką, ale także współorganizatorką i kronikarzem naszych działań.  Przygoda z muzyką dalej inspiruje i pomaga w aktualnych działaniach artystycznych.

magdalena.kmiecik@gmail.com

 

Magdalena Kmiecik – artista

È nata il 13 marzo 1955 a Częstochowa.

Nel 2015 ho conseguito il diploma in Pittura presso il Dipartimento di Arte AJD di Częstochowa. Nel 1979 mi sono laureato presso la Facoltà di ingegneria meccanica dell’Università di Tecnologia di Częstochowa.

In un viaggio costante, scopro me stessa: sono ispirato dalla mutevolezza dei fenomeni naturali e degli eventi che si verificano nel mondo moderno. Mi concentro sulle sensazioni, sui dettagli della vita accanto a me. Realizzo i miei progetti principalmente nelle arti visive – performance, pittura e fotografia. Nelle presentazioni di performance art mi occupo di argomenti riguardanti le minacce per l’umanità e per il mondo e delle più grandi piaghe della civiltà.

 

Ho sempre avuto esperienze nel campo dell’arte. Sebbene la mia prima occupazione fosse quella di ingegnere meccanico con specializzazione nella formatura dei metalli, durante i miei studi ho creato gioielli artistici fatti di ceramica. E subito dopo mi sono occupata di maglieria artistica e abbigliamento unico – ho creato collezioni e fatto presentazioni in mostre aperte in gallerie d’arte applicate. Mi sono laureata con lode all’Università tecnologica di Częstochowa. L’educazione tecnica è stata molto utile per l’ulteriore sviluppo.

Quando è apparso il progetto FAMILY della mia vita nel mondo, per molti anni sono stata principalmente una madre. Ho tre figli meravigliosi. L’amore e la devozione per la famiglia sono diventati una priorità. Per essere vicino a casa e avere un impatto sull’organizzazione del mio orario di lavoro – ho aperto il mio studio di interior design. Inizialmente, mi sono concentrata solo sulle composizioni floreali – la floristica mi occupa ancora – ma ho sviluppato questa attività nel settore dell’interior design. E così, la passione è diventata una professione.

Esperienze traumatiche e un insaziabile fame di vita mi hanno fatto intraprendere ulteriori studi – questa volta, “Pittura” presso la Facoltà di Lettere – Accademia Jan Długosz di Częstochowa.

La mia pittura e la mia arte performativa sono diventate una terapia – spesso trasferendo e trasformando esperienze personali dolorose in opere realizzate. Questa energia è spesso leggibile come una forza funziona e allo stesso tempo le sue radici non vengono lette alla lettera. Per questo non le cito nella biografia. Sto cercando diverse aree e contesti per la mia arte.

“No terrorism” 2014 e “No! Subordinate ”2018 – queste sono le mie più grandi attività artistiche nello spazio pubblico che esprimono la mia posizione sulla diffusione del male – violenza, arroganza, brutalità e aggressività nelle società del nostro globo. Li ho presentati, tra gli altri eventi al festival “Masters and Adepts of Performance Art” – Accademia di Belle Arti di Katowice e al Festival della cultura studentesca di Nowa Ruda, nonché alla Galleria d’arte comunale di Częstochowa. Come risultato delle attività nello spazio pubblico, sono stati creati anche cicli di action painting – dove le emozioni risuonano sulla tela per colore e composizione. La codifica e l’astrazione dell’esperienza personale cambia da intima a universale.

Parlo anche contro le minacce ecologiche – I miei lavori erano in mostra “Stop! Smog! “Al Parlamento europeo a Bruxelles – 2019 – nonché all’11 ° Congresso economico europeo a Katowice e alle mostre che accompagnano le conferenze ambientali in diverse città della Silesia.

Sono membro dell’Associazione degli artisti visivi di Częstochowa Jerzy Duda-Player e Jurassic Photo Club. Appartengo al gruppo di artisti Golden Line e al gruppo internazionale d’arte Atina.

Ho partecipato a numerose mostre collettive e individuali di pittura e fotografia, nonché a pittura e fotografia all’aperto, nonché a campagne sociali aperte che promuovono l’arte.

Non posso fare a meno di menzionare l’importanza della musica nella mia vita. Sono molto appassionato a questo proposito – mi sono laureato alla Scuola di Musica di 1 ° grado e ho cantato in cori con cui ho girato e viaggiato in tutto il mondo per oltre 30 anni. Ho partecipato a numerosi festival e gare di coro nel paese e all’estero. Ero un solista, ma anche un coorganizzatore e cronista delle nostre attività. L’avventura con la musica ispira e aiuta ancora nelle attuali attività artistiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...